Firma od początku działalności zajmuje się realizacją zadań z zakresu Urządzania Lasu, Systemów Informacji Przestrzennej GIS i Ochroną Przyrody.

Od 2010 roku firma realizuje również zadania związane z Ochroną Przyrody w procesach inwestycyjnych na etapach planistycznych, realizacyjnych oraz po realizacyjnych.

Firma kompleksowo obsługuje Inwestorów oraz Firmy budowlane w procesie inwestycyjnym (wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze i waloryzacje do Raportów Oddziaływania na Środowisko, Raporty Oddziaływania na Środowisko, Nadzory Przyrodnicze i Środowiskowe w trakcie inwestycji zarówno w imieniu Inwestora jak i czynnie chronimy wartości przyrodnicze z ramienia Wykonawcy. Kilkuletnie doświadczenie w procesach inwestycyjnych z zakresu Ochrony Przyrody i Ochrony Środowiska pozwala nam zidentyfikować oraz rozwiązać problemy/kolizje związane ze środowiskiem przyrodniczym zarówno w aspekcie przestrzennym jak i czasowym lub wyprzedzająco zapobiec problemom związanym z Ochroną Przyrody na etapie przed inwestycyjnym oraz uniknąć ich w przyszłości w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zrealizowaniu.

Na terenie budowy, w terenie oraz w opracowaniach wykorzystuje wiedzę i doświadczenie akademickie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - Wydział Leśny, studiów GIS oraz doświadczenie zawodowe w branży Ochrony Przyrody, Urządzania Lasu, administracji Lasów Państwowych, Nadzorów Środowiskowych i Przyrodniczych na inwestycjach transportu lądowego (drogi ekspresowe, krajowe i wojewódzkie, kolej, gazociągi), jak i Nadzorów Środowiskowych na inwestycjach związanych z zasobami wodnymi i obiektami hydrotechnicznymi (mała retencja w Lasach Państwowych, poldery, wały przeciwpowodziowe, przepławki dla ryb).

Dysponujemy zespołem wyspecjalizowanych oraz doświadczonych przyrodników i specjalistów z zakresu ochrony środowiska z wielu dziedzin m.in.: Botaniki, Ornitologii, Teriologii, Chiropterologii, Herpetologii, Ichtiologii, Entomologii.

Wykonujemy inwentaryzacje, ekspertyzy przyrodnicze oraz waloryzacje, zarówno na potrzeby procesów inwestycyjnych (Firmy projektowe, GDDKIA, PGL LP, Urzędy Miast, Urzędy Gmin) jak i na potrzeby Ochrony Przyrody (inwentaryzacje w celu utworzenia form ochrony, identyfikacje siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową w celu ochrony gatunkowej i ochrony bioróżnorodności, waloryzacje obszarów objętych ochroną prawną (Użytki ekologiczne, Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe, Parki Narodowe i Rezerwaty, oraz identyfikujemy nierozpoznane dotąd miejsca cenne przyrodniczo).

Wykonujemy inwentaryzacje i dokumentacje dendrologiczne  w ptojektach inwestycyjnych - aktualnie dla obiektów liniowych typu drogi, gazociągi, linie kolejowe wykonaliśmy tego typu dokumentacje na dł ponad 100 km.


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy