PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

2020-2021 Inwentaryzacja ornitologiczna  wybranych gatunków ptaków w ramach pracy badawczej pn.:

„Ocena stanu różnorodności biologicznej w IV zgrupowaniu nadleśnictw RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych - powierzchnia badań ok. 162 tys. ha. Inwentaryzacja wykonywana jest na terenie 8 Nadleśnictw RDLP Krosno: Tuszyma, Leżajsk, Strzyżów, Komańcza, Cisna, Baligród, Lutowiska, Stuposiany oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

2019-2021 Inwentaryzacja ornitologiczna  w ramach zadania inwentaryzacja błotniaków stawowego i łąkowego. oraz ekspertyz ornitologicznych na gruntach zabudowanych w ramach realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym".

2021 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminie Białobrzegi, Błotnica Stara, Wyśmierzyce zgodnie z aktualnym Standardem Uproszczonej Leśnej Mapy Numerycznej (SULMN).

PROJEKTY ZREALIZOWANE

2020

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminie Biłgoraj na powierzchni ok. 4000 ha wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zgodnie z aktualnym Standardem Uproszczonej Leśnej Mapy Numerycznej (SULMN).

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminie Ryki.

Prowadzenie nadzoru herpetologicznego na terenie Nadleśnictwa Gromnik.

2019

2019 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminie Kamionka Wielka, Mieście i Gminie Muszyna Zdrój wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zgodnie z aktualnym Standardem Uproszczonej Leśnej Mapy Numerycznej (SULMN).

Nadzór inwestorski w zakresie dendrologii na zadaniu pn. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej.

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów na długości kilkunastu km wzdłuż linii kolejowej nr 93 i 139.

2018

2017-2018 Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów w ramach zadania pn.: Realizacja robót budowlanych w ramach przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133

2018 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych o ogólnej powierzchnia 2612 ha  w Gminie Rytro, Mieście i Gminie Piwniczna Zdrój, Mieście Grybów oraz we wsiach :Bogusza, Kamionka Mała i Królowa Polska w Gminie Kamionka Wielka

2017-2018 Inwentaryzacja ornitologiczna w ramach pracy badawczej pn. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”. Inwentaryzacja wykonywana jest na terenie 8 Nadleśnictw RDLP Krosno: Lubaczów, Narol, Rymanów, Lesko, Ustrzyki Dolne, Mielec, Kolbuszowa, Głogów Małopolski.

2017-2018 Wykonanie inwentaryzacji populacji puchacza Bubo bubo L. w Małych Pieninach, w ramach działania pn. „Program ochrony puchacza Bubo bubo L. w Małych Pieninach – etap I.

 

2017

2016-2017 Inwentaryzacja ornitologiczna w ramach pracy badawczej pn. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”. Inwentaryzacja wykonywana jest na terenie 10 Nadleśnictw RDLP Krosno: Bircza, Krasiczyn, Dynów, Brzozów, Dukla, Jarosław, Oleszyce,Sieniawa, Kańczuga, Kołaczyce oraz Magurskiego Parku Narodowego  i Roztoczańskiego Parku Narodowego

2016-2017 Opracowanie dokumentacji z inwentaryzacji dendrologicznej dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina –Granica RP” na ok. 59 km długości gazociągu.

1016-2017 Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300-27+900 w msc. Mielec” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

2017 Inwentaryzacja dendrologiczna w ramach zadnia Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300-27+900 w msc. Mielec” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

2017 Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz gminy Krasne, woj. podkarpackie”.

2017 Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminie Miasto Nowy Sącz.

2017 Nadzór przyrodniczy w związku z realizacją inwestycją pn.: „Budowa ujęcia wody dla Browaru Carlsberg w Brzesku – budowa jazu na rzece Usznicy”.

2016

2015-2016 Opracowanie Inwentaryzacji Przyrodniczej na długości ok. 99 km dla zadania Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”.

2015-2016 Wykonanie szczegółowej Inwentaryzacji Przyrodniczej do raportu oceny  oddziaływania na środowisko dla przebudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami towarzyszącymi dla potrzeb wykonania projektu: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+000-5+000 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+200 na terenie gm. Gorzyce” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. 

2016 Opracowanie Inwentaryzacji Przyrodniczej do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: „Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie”.

2016 Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminie Uście Gorlickie – Powiat Gorlicki.

2015-2017 Inwentaryzacja Ornitologiczna do zadania pn. Badania ornitologiczne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000084 pn.: „Wetlands conservation and restoration in „Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site”.

2016 Monitoring Herpetologiczny siedlisk zastępczych płazów oraz odławiania płazów dla GRUPA TAURON  Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

2016 Montaż wygrodzeń herpetologicznych na dł. ok. 1300 mb. dla GRUPA TAURON  Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

2016 Inwentaryzacją Drzew i Krzewów w Tarnowie na powierzchni ok. 12 ha dla Urzędu Miasta w Tarnowie.

2015

2015 Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminie Gorlice – Powiat Gorlicki.

2015 Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla 68 obrębów ewidencyjnych w Gminie Miechów ,Gminie Książ Wielki, Gminie Słaboszów – Powiat Miechowski.

2015 Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Gminie Bojanów – Powiat Stalowa Wola.

2013-2015 Nadzór Środowiskowy – w tym przyrodniczy dla firmy Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna – Granica Państwa od km 25+055,92 do km 27+808,37 (po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 971) prowadzącej do projektowanego mostu granicznego na rzece Poprad – w ramach inwestycji pn. Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze krajowej nr 87 wraz z dojazdami. Odc. I i II.

2013-2015 Nadzór Środowiskowy – w tym przyrodniczy dla firmy ISK Inžinierskie stavby, a. s. na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz - Piwniczna - Granica Państwa od km 25+253,77 do km 27+808,37 (po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 971) oraz budowa mostu granicznego na rzece Poprad wraz z dojazdami od km 27+808,37 do km 28+107,01 i budowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 971 i drogą powiatową nr K1519 w km 27+808,37.

2015 Nadzór Przyrodniczy w ramach inwestycji o nazwie: „BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY NOWEGO SĄCZA- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr28”.

2015 Nadzór Przyrodniczy na zadaniu pn. Budowa nowego obiektu mostowego na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego obiektu mostowego na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu ujętego w WPF pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wiśle”

2015 Nadzór Przyrodniczy w ramach remontu wału rzeki Usznica w gm. Borzęcin.

2015 Nadzory Przyrodnicze w ramach prac konserwujących na potokach i większych ciekach małopolski (pow. gorlicki, pow. bocheński, pow. wadowicki.

2014

2012-2014 Nadzór środowiskowy w tym przyrodniczy  na budowie gazociągu relacji "Gustorzyn -Rembelszczyzna" zadanie pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 Pa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” - Inwestor GAZ - System S.A.

012-2014 Nadzór przyrodniczy na budowie mostu na Wiśle w Połańcu wraz z drogami dojazdowymi w ramach zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” - obejmujący nadzór nad przeniesieniem siedliska Pachnicy Dębowej Osmoderma eremita oraz ochroną czynną płazów i gadów (odławianie z terenu budowy i najbliższego sąsiedztwa) oraz nad wykonaniem zbiornika zastępczego dla płazów. dla KPRD sp. z o.o.

2012-2014 Nadzór przyrodniczy na budowie mostu na rzece Wisła w m. Kamień wraz z drogą dojazdową.

2013-2014 Nadzór przyrodniczy w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 w ciągu drogi woj. nr 747 Iłża – Lispko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica na odcinku od km 58+451,5 do km 64+528,7  - dla PRI Fart Sp.z o.o.

2013-2014 Nadzór przyrodniczy w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 w ciągu drogi woj. nr 747 Iłża – Lispko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica od istniejącego km 41+990 do obwodnicy m. Opole Lubelskie” - dla PRI Fart Sp.z o.o.

Nadzór przyrodniczy w ramach zadania: „Budowa kaskady trzech zbiorników wodnych bocznych w m. Lipa” - Dla PGL LP Nadleśnictwo Dynów.

Nadzór przyrodniczy w ramach zadania: „Budowa zbiornika wodnego dla celów retencyjnych w miejscowości Żohatyn - Dla PGL LP Nadleśnictwo Dynów.

Nadzór botaniczny w ramach zadania: „Przebudowa (modernizacja) istniejących śródleśnych dwóch czaszy zbiorników stanowiących funkcjonalnie jedną całość na terenie leśnictwa Bistuszowa oddz.154” realizowanymi  na terenie Nadleśnictwa Gromnik w ramach projektu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” - Dla Strabag Sp. z o.o. 

Nadzór herpetologiczny i botaniczny w ramach zadania: „Przebudowa (modernizacja) istniejących śródleśnych dwóch czaszy zbiorników stanowiących funkcjonalnie jedną całość na terenie leśnictwa Bistuszowa oddz.154” realizowanymi  na terenie Nadleśnictwa Gromnik w ramach projektu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” Dla PGL LP Nadleśnictwo Gromnik.

2013-2014 Ekspertyza ornitologiczna w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach projektu: LIFE+ „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzacje wykupionych gruntów” („ActiveKPN”).

Opracowanie dokumentacji dendrologicznej w ramach projektu: Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce" w ramach Projektu POIS-05.02.00-00-182/09-00 „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów".

Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów wspólnoty Leśnej w Sławkowie.

Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów osób fizycznych Gmina Polanka Wielka, Gmina Osiek, Gmina Przeciszów ,Gmina Chełmek.

Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu (Aneks) dla lasów osób fizycznych Gmina Kęty.

Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej dla Nadleśnictwa Gromnik.

2013

2012-2013 Nadzór przyrodniczy z ramienia inwestora na budowie gazociągu "Szczecin - Lwówek" zadanie pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 Pa relacji Szczecin - Lwówek” - Inwestor GAZ - System S.A.

2011-2013 Nadzór przyrodniczy na zadaniu: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1), odcinek 1 (węzeł Walichnowy) od km 99+937,00 do 101+972,92".

2011-2013 Nadzór przyrodniczy przy modernizacji koryta rzeki "Strug" w ramach zadania:

Strug – etap I – odcinek przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. Podkarpackie.

2012-2014 Nadzór przyrodniczy przy rozbudowie DW 747 na pięciu odcinkach w tym  prace zakończono na dwóch tj.:

  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża- Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień Etap II zadanie 3: „Rozbudowa na odcinku od km 81+900 do km 91+200”
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odc. Konopnica – Kamień Etap II, Zadanie II – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica na odcinku od km 69+720 do km 76+720” - prace wstrzymano z powodu wykluczenia wykonawcy prac budowalnych.

Nadzór przyrodniczy na zadaniu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Czempiń - Poznań w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań.

Nadzór przyrodniczy na zadaniu: „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder).

Nadzór przyrodniczy na zadaniu:  Prace remontowe na ul. Leśnej w Brzesku (ul dojazdowa do A4 Kraków – Tarnów).

Inwentaryzacja i Waloryzacja przyrodnicza  Użytku ekologicznego "Bagno" w Radomiu.

Opracowanie dokumentacji przyrodniczej w ramach projektu: Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce" w ramach Projektu POIS-05.02.00-00-182/09-00 „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów".

Wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu gm. Wilamowice i gm. Porąbka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu położonych na terenie miasta Radom.

Wykonanie opisów taksacyjnych lasu na działkach wyłączanych z produkcji leśnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienie DN700/MOP 8,4 MPa wraz z przewodem światłowodowym i infrastrukturą zewnętrzną relacji Podgórska Wola – Tworzeń na odcinku Podgórska Wola – Swarzów (Oleśnica). Zadanie nr I”.

Inwentaryzacje dendrologiczne w ramach modernizacji potoków górskich, na terenach województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego.

Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej dla Nadleśnictwa Brzesko.

2012

2012 Monitoring przed-realizacyjny w ramach Nadzoru środowiskowego w tym przyrodniczego  na budowie gazociągu relacji "Gustorzyn -Rembelszczyzna" zadanie pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 Pa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” - Inwestor GAZ - System S.A.

2012 Monitoring przed-realizacyjny w ramach Nadzoru środowiskowego w tym przyrodniczego  na budowie gazociągu relacji "Szczecin - Lwówek" zadanie pn.: "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 Pa relacji Szczecin – Lwówek”- Inwestor GAZ - System S.A.

2010-2012 Nadzór środowiskowy w tym przyrodniczy na zadaniu: Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Rzeszów – Stobierna.

2011-2012 Nadzór przyrodniczy na zadaniu: Budowa drogi ekspresowej S-17, odcinek Kurów – Lublin - Piaski zadanie numer 5: Rozbudowa drogi krajowej nr 17(12) na odcinku Lublin (węzeł Witosa) – Piaski (początek obwodnicy) Od km 616+616 do km 630+400. Zadanie nr 5a: Budowa ul. „Projektowanej” (obecnie Al. NSZZ „Solidarność”) klasy G, odcinek od Al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku” (Kontrakt 2D1N).

Nadzór przyrodniczy przy zadaniu pn.: Rozbiórka stacji paliw nr 1013 w Koninie Żagańskim gm. Iłowa w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Mlecznej w Radomiu.

Inwentaryzacja przyrodnicza do raportu oddziaływania na środowisko  dla projektowanego gazociągu Gałów Kiełczów - ok 45 km - Inwestor GAZ - System S.A pn.: Inwentaryzacja Przyrodnicza dla inwestycji  polegającej na budowie nowego gazociągu  relacji  granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) -Taczalin - Radakowice — Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) na  odcinku Gałów – Kiełczów.

Inwentaryzacja przyrodnicza do raportu oddziaływania na środowisko  dla projektowanego gazociągu Lasów Jeleniów - ok 23 km - Inwestor GAZ - System S.A pn.: Inwentaryzacja Przyrodnicza dla inwestycji  polegającej na budowie nowego gazociągu  relacji  granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) -Taczalin - Radakowice — Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) na odcinku Lasów – Jeleniów.

Ekspertyza przyrodnicza zbiornika wodnego w Leśnictwie Zalasowa z zakresu botaniki i siedlisk przyrodniczych herpetologii i ichtiologii.

Inwentaryzacja przyrodnicza z zakresu botaniki i siedlisk przyrodniczych nad rzeką Wisłoka na odcinkach przeznaczonych do odtworzenia warunków tarliskowych dla ryb.

Ekspertyza ornitologiczna i nadzór ornitologiczny w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów mogących stanowić miejsce gniazdowania ptaków, dla inwestycji celu publicznego pn.:  „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na szlaku Zabierzów – Kraków Mydlniki od km 59,400 do km 62,400 – obiekt nr 13 oraz od km 65,400 do km 67,200 na szlaku Kraków Mydlniki – Kraków Gł. Towarowy – obiekt nr 15” w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 3 – Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700-67,200 linii nr 133).

Operat dendrologiczny w ramach inwestycji: „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na szlaku Zabierzów – Kraków Mydlniki od km 59,400 do km 62,400 – obiekt nr 13 oraz od km 65,400 do km 67,200 na szlaku Kraków Mydlniki – Kraków Gł. Towarowy – obiekt nr 15” w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 3 – Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700-67,200 linii nr 133).

Inwentaryzacja bazy pokarmowej niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w ramach zadania: „Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat” Nr POIS.05.01.00-00-342/10, dot. zadania II.1 pt. Rewitalizacja wybranych miejsc żerowania niedźwiedzi".

Odnowienie słupków podziału powierzchniowego na terenie nadleśnictwa Kalisz Pomorski.

Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na terenie Gminy Baligród, Powiat Leski.

Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej dla Nadleśnictwa Brzesko.

2011

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na Górze Kokocz.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla projektu drogi Balickiej w Krakowie w ramach raportu oddziaływania na środowisko.

Wykonanie inwentaryzacji herpetologicznej projektowanej obwodnicy Zatora (Warianty: zachodni i wschodni) w ramach raportu oddziaływania na środowisko.

Operat dendrologiczny dla projektu pn.: Budowa i modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała w gminach Ciężkowice, Tuchów, Pleśna, Tarnów.

Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu  na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Odnowienie brakujących i uzupełnienie istniejących słupków oddziałowych na terenie oddziałów położonych na gruntach znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Ełk.

Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej dla Nadleśnictwa Brzesko.

Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej dla Nadleśnictwa Gromnik.

2010-2008

2010 Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów prywatnych położonych na terenie Gminy Czernice Borowe i Gminy Przasnysz, Powiat przasnyski.

2010 Odnowienie brakujących i uzupełnienie istniejących słupków oddziałowych na terenie oddziałów położonych na gruntach znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Staszów.

2009 Wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów prywatnych położonych na terenie Miasta Szczyrk.

2009 Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów prywatnych położonych na terenie Powiatu sanockiego, Gmin: Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Miasto Zagórz. Miasto Sanok.

2008 Udział w wykonaniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów prywatnych położonych na terenie Gminy Janów k. Częstochowy.

 

2008 Udział w wykonaniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów prywatnych położonych na terenie Powiatu Starachowice Gmina Brody, Gmina Pawłów i Gmina Mirzec.


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy