Uproszczone Plany Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacje Stanu Lasu

Wykonywane są zgodnie z:

. " Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 r

Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

Ocena stanu różnorodności biologicznej w II , III i  IV zgrupowaniu nadleśnictw RDLP Krosno  w latach 2016-2021

Inne inwentaryzacje min. w ramach programów : Life, Programu małej retencji.

Nadzory Przyrodnicze i środowiskowe w ramach programu małej retencji 

 Obsługa Geoinformatyczna Nadleśnictw

pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych (pomiary GPS, aktualizacja Lesnej Mapy Numerycznej)

opracowania Kartograficzne

Analizy GIS

Szkolenia z obsługi GPS ( programy: Mlas Inżynier, Arc Pad, Digiterra)

 Doradztwo Leśne  w ramach PROW

 


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy