Kartografia 

Tworzenie map  tematycznych
Tworzenie map kartograficznych  w skali 1:5000 - 1 : 50000

GIS  tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej oraz kolekcja danych przestrzennych dla:

Leśnictwa
Rolnictwa
Ochrony Przyrody
Ochrony Środowiska
Samorządów

GIS dla leśnictwa:

 Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej  wg  Zarządzenia nr 74 w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu  nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach. (IP-0411-114/01) z późniejszymi zmianami

Pomiary GPS:

   Ø      Dla corocznej aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej
   Ø      Bieżącej ewidencji czynności gospodarczych  w nadleśnictwie
   Ø      Ewidencji infrastruktury nadleśnictwa
   Ø      Powierzchni zasiewu oraz upraw rolnych
   Ø      Lokalizacji drzew i krzewów w celu Inwentaryzacji Dendrologicznej.
   Ø       Pozyskiwanie innych precyzyjnych danych przestrzennych dla systemów GIS/SIP 
 

Szkolenia z obsługi urządzeń oraz oprogramowania GPS: ArcPad, Digiterra, MLas Ińżynier. 


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy