Inwentaryzacje przyrodnicze - kompleksowe inwentaryzacje przyrody ożywionej. 

Waloryzacje przyrodnicze

Monitoringi przyrodnicze  - tj. botaniczny,  zoologiczny, w tym min. (ornitologiczny, entomologiczny, herpetologiczny, chiropterologiczny)

Inwentaryzacje dendrologiczne

Nadzór przyrodniczy/środowiskowy

 W latach 2016-2021 Firma realizuje usługę badawczą pn.: Ocena stanu różnorodności biologicznej w II , III i  IV zgrupowaniu nadleśnictw RDLP Krosno"

W latach 2014-2016 Firma zrealizowała nadzór przyrodniczy na kilku odcinkach budowanych dróg krajowych  i wojewódzkich np DK87, DK87 most gramiczny Polska - Słowacja, DW764 - Budowa Mostu na wiśle w Połańcu, 5 odcinków modernizacji drogi DW747 w tym Budowa Mostu na Wiśle w m. Kamień. 

W latach 2011-2013 Firma zrealizowała nadzór przyrodniczy na trzech odcinkach budowanych dróg ekspresowych: S8, S17 i S19, modernizacją rzeki Strug.

W latach 2012-2015 Firma zrealizowała nadzór przyrodniczy na budowe gazociągów relacji:Szczecin - Lwówek i Gustorzyn Rembelszczyzna

Do chwili obecnej FIrma zrealizowała nadzory przyrodnicze/środowiskowe na kilkunastu inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce. 

Oferujemy prowadzenie nadzoru przez specjalistów przyrodników posiadających doświadczenie w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania się w pasie budowy

Przed przystąpieniem do Nadzoru oferujemy wykonanie przedrealizacyjnej  inwentaryzacji Przyrodniczej dla stanu " zerowego"

Oferujemy usługi ochrony czynnej roślin i zwierząt w trakcie budowy dróg, modernizacji kolei,oraz innego typu obiektów liniowych/ infrastrukturalnych oddziaływujących bezpośrednio na środowisko naturalne w celu zapobiegania lub minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na to środowisko .

Wykonujemy projekty wygrodzeń zabezpieczających płazy przed wtargnięciem na teren budowy.

 Wykonujemy wygrodzenia zabezpieczające płazy przed wtargnięciem na teren budowy oraz zapewniamy biezące odławianie płazów z terenu likwidowanych siedlisk oraz terenu budowy.

 


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy